top

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia dla firm

Przedsiębiorcy najczęściej ubezpieczają swoje mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku. Kupują także polisę odpowiedzialności cywilnej, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia.

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem czy też ubezpieczenia mienia w transporcie najwyższe stawki są w branży handlowej – tu największe jest ryzyko. W ubezpieczeniu OC najdroższą branżą jest natomiast budownictwo. Z kolei niższe stawki dotyczą produkcji i usług, jednak ich wartość zależy również od rodzaju ubezpieczanego mienia. Składkę podwyższa również fakt, iż firma korzysta na przykład ze specjalistycznych, trudno dostępnych maszyn, materiałów lub surowców.

Prowadząc działalność gospodarczą w następstwie czynu niedozwolonego możemy wyrządzić komuś szkodę. Z mocy prawa (kodeksy cywilnego) jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.

Możemy rozważyć przykładowo sytuację, kiedy prowadzimy firmę remontowo-budowlaną. Nieodpowiednio zabezpieczyliśmy teren robót wokół budynku, który remontujemy. Na teren weszła grupa dzieci i jedno z nich złamało nogę i wymaga hospitalizacji. Nieprawidłowe umocowanie siatek zabezpieczających i nieostrożność naszych pracowników spowodowały, że na luksusowy samochód zaparkowany na ulicy spadło wiadro gruzu. Niefachowo wykonana elewacja budynku staje się przyczyną zawilgocenia murów po trzech miesiącach od zakończenia robót. Wiadomo, że działania te nie były celowe. Do szkód jednak doszło, poszkodowane została osoby trzecie i odpowiedzialność ponosi nasza firma. Posiadając ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie musimy się martwić, że podobny przypadek, którego skutki mogą być czasem bardzo dotkliwe i nadszarpną sytuację finansową naszej firmy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest ubezpieczeniem niezależnym w stosunku do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy pracodawca jest odpowiedzialny względem swoich pracowników. Dotyczy to także wypadków przy pracy. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody osobowe, będące następstwem wypadku przy pracy.

Każdy pracownik może wystąpić z żądaniem zadośćuczynienia za wypadek przy pracy bezpośrednio do pracodawcy. Wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności nie zabezpiecza pracodawcy przed roszczeniami pracowników. Wszystkich szkód nie pokrywa też ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest ubezpieczenie OC pracodawcy, na mocy, którego to zakład ubezpieczeń a nie pracodawca pokrywa szkodę.

Odpowiedzialność cywilna za produkt, tzw. OC produktu jest to odpowiedzialność producenta za wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu. Dotyczy to zarówno szkód majątkowych, jak i osobowych. Jeżeli wykupimy ubezpieczenie OC produktu, ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty związane z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej przez wadliwie wykonaną przez nasze przedsiębiorstwo usługę lub produkt. Wyobraźmy sobie, że świeżo wstawione przez naszą firmę okna zaczynają przeciekać. Jeżeli okaże się, że przeciek jest wynikiem nieszczelności między ramą a szybą - odpowiedzialny jest producent okien. Jeżeli natomiast przyczyną jest nieprawidłowe osadzenie okien – to nasza firma będzie musiała pokryć koszty wymiany bądź naprawy. Istnieje wiele przykładów, kiedy OC produktu chroni przedsiębiorcę, szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę szkody na osobie, które mogą być bardzo kosztowne. Ktoś może na przykład w niefortunny sposób użyć przedmiotu i doznać szkody. Jeżeli producent nie zamieścił w instrukcji obsługi odpowiednich środków ostrożności, poszkodowany teoretycznie może próbować pozywać go z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Copyright © 2009-2015 by ATENA Ubezpieczenia Kredyty